REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego ekskluzywna-odziez.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ekskluzywna-odziez.pl , dostępny pod adresem internetowym ekskluzywna-odziez.pl, prowadzony jest przez Bożenę Staniecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Finabo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP .6451592543, REGON 273518060

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Finabo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6451592543, REGON 273518060

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekskluzywna-odziez.pl

 1. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 2. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 1. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta

 1. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 1. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Rogoźnik 42-582 Kościuszki 145

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@finabo.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 506983123

 4. Numer fax Sprzedawcy -

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 1050 1621 1000 0002 0335 266

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach  10:00  do  15:00

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c. włączona obsługa plików cookies,, d. zainstalowany program FlashPlayer. 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają

  podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię , nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, e-mail, nr tel.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego -Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, 

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatność za pobraniem. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.  Płatności elektroniczne.  Płatność kartą płatniczą.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

          b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności                przy odbiorze ze przesyłki.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. A- W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

  B- W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. (Unii Europejskiej, Europy, etc)

 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nieużywane Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) www.ekskluzywna-odziez.pl (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej (www.ekskluzywna-odziez.pl) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Finabo dane kontaktowe - numer telefonu:506983123, adres e-mail: biuro@finabo.pl.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym Bożena Staniecka można się kontaktować pisząc na adres pocztowy biuro@finabo.pl, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – bozsta70@gmail.com

 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1.Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych, w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży.

  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. 

 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 1. ING Bank Śląski S.A. 2. Twisto Polska sp. z o.o.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

  1.Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych, w celu zawarcia i realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży.

  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do przenoszenia danych.

 9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Finabo. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Załącznik do regulaminu dotyczący programu Afinacji 

§1. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem Programu jest firma Finabo właściciel sklepu internetowego ekskluzywna-odziez.pl

2. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Uczestnikiem Programu

3. Z uczestnictwa w Programie wykluczone są osoby prawne a także przedsiębiorcy, którzy w zakresie swojej działalności

(przedmiot działalności) świadczą usługi dotyczące pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych oraz w pozostałych mediach oraz wszelkie usługi podobne, niezależnie od tego, czy usługi takie faktycznie

świadczą, czy tylko znajdują się one w zakresie przedmiotu działalności wskazanego podmiotu.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Programu oraz osobami, które już Uczestnikami Programu zostały, o ile inaczej nie postanowiono w

konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.

5. Każda osoba pragnąca zostać Uczestnikiem Programu (dalej jako: Uczestnik) zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi na adres e-mail

§2. IDEA PROGRAMU

1. Program ma na celu nawiązywanie współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Programu, którzy poprzez swoje

działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować produkty oferowane w sklepie internetowym

celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez Organizatora, wyszczególnionych

w Programie.

2. Program zakłada naliczanie korzyści Uczestnikom z tytułu aktywności pozyskanych przez nich klientów Serwisu, polegającej na dokonaniu zakupów w Serwisie wszystkich produktów z oferty sklepu ekskluzywna-odziez.pl

3. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdemu Uczestnikowi naliczane są korzyści w formie prowizji od zrealizowanych transakcji sprzedaży poprzez link referencyjny ,kody lub kupony danego Uczestnika.

 

§3. STATUS UCZESTNIKA

1. O status Uczestnika mogą ubiegać się:

a. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie i dostarczoną Organizatorowi,

b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

c. spółki prawa handlowego posiadającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem koniecznym do uzyskania statusu Uczestnika Programu jest rejestracja konta Uczestnika pod adresem: http://www.ekskluzywna-odziez.pl/logowanie?back=my-account

3. Formularz zgłoszeniowy oraz formularz z danymi Uczestnika Programu powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o zmianach Organizatora.

4. Organizator może zwrócić się o podanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji tylko w niezbędnym zakresie, jedynie w sytuacji gdy jest to konieczne dla określenia wysokości korzyści lub podstaw do jej wypłacenia.

5. Nabycie statusu Uczestnika następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej (potwierdzenie

rejestracji).

6. Rejestracja Uczestnika nie powoduje powstania po stronie Uczestnika Programu jakichkolwiek zobowiązań względem Organizatora Programu. Uczestnik Programu może rozpocząć i zakończyć działania o jakich mowa w Programie w dowolnym momencie lub nie rozpoczynać ich wcale.

7. Każdy Uczestnik Programu może posiadać tylko jedno konto w Programie Afiliacyjnym Uczestnik Programu, może skierować do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Programu, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Uczestnika Programu, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§4. ZASADY DZIAŁALNOŚCI UCZESTNIKA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

1. Podstawowym zadaniem Uczestnika Programu jest promocja produktów oferowanych w Serwisie  ekskluzywna-odziez.pl.

2. Warunkiem niezbędnym do uznania klienta Serwisu za osobę poleconą przez danego Uczestnika, jest to, aby taka osoba została przekierowana do Serwisu  na kartę produktową dowolnego produktu z oferty w wyniku użycia specjalnego hiperłącza (link referencyjny) udostępnionego klientowi Serwisu. Uczestnik ma możliwość samodzielnego wygenerowania unikatowego dla siebie i danego produktu linku, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta Serwisu do konkretnego Uczestnika, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Uczestników korzyści z tytułu udziału w Programie.

3. Hiperłącze (link referencyjny) wygenerowane przez Uczestnika Programu i użyty przez kupującego ważny jest przez 21 lub do czasu celowego usunięcia danych z przeglądarki internetowej .

Po tym okresie link wygasa, a jego użycie nie będzie powodowało naliczenia prowizji.

4. Hiperłącze może być udostępniane przez Uczestnika Programu innym osobom w taki sposób, aby nie powodował naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm etycznych, w szczególności:

a. nie nosił znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć),

b. nie nosił znamion przesyłania niezamówionej informacji handlowej,

c. nie naruszał prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane,

d. hiperłącze nie może być udostępniane w szczególności w serwisach o treściach pornograficznych, ideologicznych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne bądź naruszających dobre obyczaje,

e. uwzględniał powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

5. Uczestnik jest zobowiązany działać w granicach dozwolonych prawem ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych dotyczących reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności ustawy z dnia 27 czerwca 2016 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1219 – zwana dalej Ustawą).

6. Uczestnik nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego właścicieli.

Uczestnik może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się produktem lub Serwisem ekskluzywna-odziez.pl.

7. Zabronione jest wyświetlanie całości Serwisu w ramce (iframe) poza indywidualnie ustalonymi przypadkami.

8. Dozwolone jest wyświetlanie Serwisu Organizatora jako pop-up, pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji.

Miejsce promocji produktów musi być pozbawione reklam, których treść/forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Organizatora w szczególności związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem i muzyką.

9. Organizator zobowiązuje się wspierać merytorycznie Uczestnika w kwestii promocji produktów i Serwisu w Internecie.

10. Organizator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Uczestników biorąc pod uwagę racje i dobro obu stron, regulamin oraz specyfikę ośrodka, od którego skarga nadeszła.

11. Hiperłącze, będące linkiem referencyjnym może być umiejscawiane na banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Uczestników na stronach i serwisach www, co do których Uczestnicy mają właściwe i odpowiednie prawa oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu reklamy w tych serwisach (np. ze względu na ich tematykę, wygląd czy funkcjonalność).

12. Niedozwolone jest w szczególności stosowanie następujących posunięć:

a. stosowania linku, który aktywowany jest automatycznie po wejściu bądź wyjściu z danej strony internetowej, na której hiperłącze jest zamieszczone,

b. wykorzystanie linków prowadzących do Serwisu w celach innych niż przewidziane regulaminem, w szczególności umieszczaniem ich w serwisach nawołujących do przemocy, propagujących rasizm, obraźliwych, pornograficznych oraz sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, c. uzależnienia dostępu do swoich usług od aktywacji wygenerowanego linku, kliknięcia w reklamę z zaszytym linkiem,

d. podszywania się pod serwis ekskluzywna=odziez.pl we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, anonsach, reklamach, we własnych serwisach oraz materiałach reklamowych, niezależnie od tego jaka byłaby forma promocji Serwisu Organizatora,

e. reklamy w Google AdWords lub innych z użyciem słów ekskluzywna odzież, finabo lub o zbliżonej treści albo formie w jakimkolwiek połączeniu z innym słowem, przy uwzględnieniu treści § 4 pkt

15,

f. używanie programów do automatycznego dodawania wpisów, systemu wymiany linków oraz pressel page,

g. stymulowanie i sztuczne „nabijanie” kliknięć w swoje linki referencyjne,

h. umieszczanie linków referencyjnych bądź odnośników tekstowych i graficznych zawierających linki referencyjne(np. banery) w serwisach, których główną formą działalności jest marketing afiliacyjny rozumiany jako działania marketingowe nakierowane na efekt sprzedażowy. Sales Master nie może kierować klienta poprzez reklamę własną do konkretnego sklepu lub serwisu, wskazując konkretne miejsce i/lub korzyść płynącą z zakupu (np. obietnica rabatu, darmowa dostawa produktu, możliwość zakupu w ratach 0% i wszystkie inne formy promocji sprzedaży). Sales Master może wspomnieć o promocji organizatora jedynie w sytuacji w której:

- polecenie nie następuje w serwisach, których główną formą działalności jest marketing afiliacyjny rozumiany jako działania marketingowe nakierowane na efekt sprzedażowy.

- nie publikuje wpisu ogłoszeniowego o promocji organizatora,

- doradza produkt w odpowiedzi na zapytania potencjalnych klientów

i. umieszczanie linków referencyjnych na stronach służących przede wszystkim celom reklamowym, niezależnie od ilości reklamowanych tam podmiotów, produktów oraz usług. Jako stronę służącą celom reklamowym lub służącą przede wszystkim celom reklamowym należy rozumieć stronę internetową, w której treści reklamowe przekraczają 25% treści lub powierzchni strony,

13. Uczestnik Programu  może otrzymać prowizji za zakupy własne.

15. Uczestnik w ramach prowadzenia kampanii Adwords lub podobnej, ma obowiązek dodania do wszystkich istniejących tego typu kampanii wykluczających słów kluczowych na poziomie kampanii uniemożliwiających wyświetlanie się reklam w wynikach wyszukiwania dla zapytań zawierających frazy finabo, ekskluzywna odzież oraz ich pochodnych.

16. Przekierowanie na strony sklepu powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. 17. Efektem pierwszego wejścia osoby poleconej do Serwisu poprzez link Uczestnika jest zapisanie pliku „cookie” w systemie

tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację klienta Serwisu i jego wizyt w Serwisie x-kom.pl jako dokonanych z polecenia

konkretnego Uczestnika. Plik „cookie” zachowuje ważność przez 21 dni i może zostać zastąpiony przez analogiczny plik innego Uczestnika poprzez nadpisanie.

18. Uczestnikowi naliczana jest prowizja bezpośrednio wtedy, gdy w chwili składania zamówienia, w systemie informatycznym klienta Serwisu składającego zamówienie zapisany jest plik „cookie” tego Uczestnika.

19. Jeśli klient Serwisu z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z zakupu, wycofa zamówienie, zwróci produkt lub odstąpi od umowy w którymkolwiek momencie jej trwania niezależnie od przyczyny odstąpienia, konto Uczestnika Programu zostanie pomniejszone o wartość jaka przybyła Uczestnikowi Programu za zakup wszystkich zwróconych produktów. Prowizja, jaka zasila konto Uczestnika, zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży danego produktu i liczona jest według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

20. Prowizja nie jest naliczana, jeżeli zakup lub jego finalizacja nie zostanie domknięta.

21. Z uwagi na opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Uczestników Programu, jak i osób odwiedzających Serwis w wyniku działań Uczestników Programu (klientów Serwisu), co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików „cookies” w tych systemach, posługiwania się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i innych, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Uczestnikom Programu punktów.

22. Świadczenie usługi Programu na rzecz Uczestnika jest nieodpłatne i realizowane jest przez czas nieoznaczony, do momentu zrezygnowania z usługi przez Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących naliczanej prowizji.

23. Celem skorzystania z usługi Programu należy spełnić poniższe wymaganie techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:

a. dostęp do sieci Internet;

b. posiadane i dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego w postaci tabletu lub smartfona;

c. zaktualizowany program służący do odbioru poczty elektronicznej oraz zaktualizowana przeglądarka internetowa.

24. Na Uczestniku ciąży zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w ramach usługi Programu.

25. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Uczestnika korzystającego z usługi Programu, jest możliwość oraz ryzyko przejęcia kontroli nad urządzeniem elektronicznym Uczestnika lub Programu przez osoby trzecie w celu wyrządzenia szkody Uczestnikowi lub Organizatorowi. Uczestnik powinien podjąć wszelkie środki ochrony na swoim urządzeniu celem zminimalizowania oraz uniknięcia powyższych zagrożeń.

26. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Programu na rzecz Uczestnika niezbędne jest podjęcie czynności wskazanych w Regulaminie, a w szczególności rejestracja konta Uczestnika.

27. Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Programu i z niej zrezygnować w każdym momencie nieodpłatnie –w tym celu należy skierować wiadomość e-mail do Organizatora z informacją o rezygnacji.

By rezygnacja była uwzględniona Uczestnik musi skierować ją z adresu e-mail, który jest zarejestrowany w Programie. 28. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, Uczestnik, który nie spełnia wymagań związanych z wypłatą środków nie może się ubiegać się o ich wypłacenie przez Organizatora.

§5. PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE ORAZ NALICZANIE PROWIZJI

1. Prowizję można gromadzić za zakupy klientów Serwisu z przekierowań z linków referencyjnych wygenerowanych przez

danego Uczestnika Programu.

2. Wysokość naliczonej prowizji to 8 % bez kosztów przesyłki

3. Prowizja, jaka zasila konto Uczestnika, zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży danego produktu, wg cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 

§8. PROWIZJE I WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Uczestnika płatne jest na podstawie zestawienia dostępnego w systemie informatycznym Organizatora, które zawiera listę zrealizowanych zamówień i wynikającą z niej sumę prowizji po uprzednim zatwierdzeniu przez Organizatora prowizji. Dostępna do wypłaty prowizja uwzględnia okres związany z możliwością zwrotu przez Klienta zakupionego towaru.

2. Wypłata jest możliwa raz w miesiącu.

3. Prowizje sumowane są w systemie Programu, a zlecenie wypłaty następuje samodzielnie przez Uczestnika z poziomu konta

w Programie. Realizacja płatności następuje w okresie 30 dni od momentu otrzymania przez Organizatora zlecenia wypłaty.

4. Aby wypłacić zgromadzoną prowizję w Programie Uczestnik powinien zastosować się do poniższej procedury: a. zalogować

się do swojego konta w Programie,

b. zlecić wypłatę całej kwoty lub jej części zaokrąglając w dół do pełnych złotych

c. przed pierwszą wypłatą konieczne jest wysłanie swoich danych do właściciela serwisu z maila zarejestrowanego w usłudze z własnymi danymi osobowymi łącznie z numerem pesel nip i nr konta bankowego na które ma zostać przelana wypłata.

5. Wypłaty prowizji dokonywane są przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika podany przez partnera.

6. Dane Uczestników podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i aktualne na dzień wypłaty .

Uczestnik jest zobowiązany wykazać otrzymany przychód w zeznaniu rocznym i odprowadzić należny od niego podatek dochodowy.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące Programu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia

2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail biuro@finabo.pl.

3. Reklamacje rozpatrywane będą terminie 14 dni od dnia jej wpływu.

4. Odpowiedź na reklamację zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia zostanie przesłana do Uczestnika na wskazany  adres korespondencyjny lub adres e-mail, z którego wysłana złożona została reklamacja